váš partner na ceste osobnostného rozvoja

1. Prihlásenie na seminár a prípadné zmeny na strane účastníka.

Na seminár sa prihlásite vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formuláru na stránke www.vasciel.eu Prihlásenie na seminár je záväzné. Uhradiť je účastník povinný minimálne 2 pracovných dní pred seminárom. V prípade akýchkoľvek zmien je potrebné zaslať informácie písomne na adresu spoločnosti, alebo elektronickou formou.

2. Účasť na seminári.

Počet miest je obmedzený kapacitou. V prípade vyššieho počtu záujemcov, bude braný za rozhodujúci dátum zaplatenia.

3. Storno prihlášky na seminár.

Treba postupovať v zmysle bodu 1. Storno je možné podať len do zaplatenia. V prípade, že účastník ospravedlní svoju neúčasť na seminári, bude mu poskytnutá možnosť zúčastniť sa na seminári v inom termíne. V prípade, že sa účastník neospravedlní nevzniká mu nárok na vrátenie úhrady. V prípade, že bude účastník vylúčený zo seminára, nevzniká mu nárok na vrátenie úhrady, ani nárok účasti na inom seminári.

4. Zmeny na strane spoločnosti.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta a dátumu konania. Tak isto si vyhradzujeme právo zrušiť seminár z prevádzkových a organizačných dôvodov. V prípade, že sa seminár neuskutoční, bude účastníkovi potvrdená účasť na nový termín. Účastníkovi nevzniká žiadny ďalší nárok, ktorý by si mohol uplatniť. O všetkých prípadných zmenách budú účastníci bezodkladne a včas informovaní e-mailom, prípadne telefonicky. Ďalej si vyhradzujeme právo, vylúčiť zo seminára účastníka, ktorý hrubo alebo opakovane narúša jeho priebeh v záujme koncentrácie a rozvoja ostatných zúčastnených.

5. Cena seminára.

Je stanovená individuálne podľa témy. Obsahuje samotný vstup, tlačoviny a iné použité pomôcky. (viac v "info" k aktuálnej téme).

6. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamu.

Spoločnosť je oprávnená vyhotovovať fotografie a videozáznamy zo seminárov pre verejnosť, školení a trénigov pre firemnú a korporátnu klientelu, za účelom vlastného vyhodnotenia, ako aj za účelom marketingu a to najmä tvorby vlastných galérií.


7. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana.

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som porozumel obchodným podmienkam a zároveň udeľujem súhlas so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. SR, spoločnosti VÁŠ CIEĽ s.r.o. Winterova 62, 921 01 Piešťany (IČO: 46394885) ako správcovi, prípadne tretej osobe, za účelom zaradenia do databázy správcu a ďalšieho marketingového spracovania, napr. ponúkanie výrobkov a služieb a za účelom zasielania na 10 rokov od udelenia súhlasu. Beriem na vedomie, že mám právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 20, ods. 1, písmeno a), d) až f) zák. č. 428/2002 Z.z. SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek na adrese správcu odvolať.

VÁŠ CIEĽ s.r.o. Winterova 62,
921 01 Piešťany
e-mail: info@vasciel.eu
tel: +421 (0)33 7749999
tel: +421 (0)905 244199
IČO: 46394885
DIČ: 2023362231

Myšlienka týždňa

„Lichôtka ide cez zuby. Úprimné uznanie ide zo srdca.“